toggle

Ambachtelijke Smederij INCEE

Alle metaalconstructie, smeedwerk, ramen, deuren, vuurschalen, balustrades, leuningen en restauratie van oud smeedwerk.

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Om INCEE Bvba te verbinden moet iedere bestelling door de klant schriftelijk aangevraagd en door INCEE Bvba schriftelijk bevestigd worden.
 2. INCEE Bvba tracht altijd om de bevestigde leveringstermijnen, die in samenspraak met de koper bepaald zijn tijdens de bestelling, te eerbiedigen en neemt geen vertragingspenaliteiten aan.
 3. Voor een mooi eindresultaat adviseren wij om rondom het te plaatsen smeedijzer de opening perfect strak en haaks te laten uitpleisteren. Bij het opmeten houden wij rekening met de kleinste maat. Het opkitten van spleten en kieren behoort niet tot onze taak.
 4. Eventuele krassen (coating, glas, spiegel) moeten onmiddellijk (binnen 24u) na plaatsing schriftelijk worden gemeld. De krassen moeten duidelijk zichtbaar zijn vanop twee meter afstand om hiervoor verantwoordelijk gesteld te kunnen worden.
 5. INCEE Bvba kan niet worden verantwoordelijk gesteld wanneer smeedijzeren buitenschrijnwerk niet voldoet aan de huidige EPB-normen en de U-waarde niet wordt gehaald.De smeedijzeren profielen zijn niet termisch onderbroken en wordt steeds vermeld bij verkoop.
 6. Bij het gebruik van natuurlijke houtproducten dient de vochtigheidsgraad in de woning tussen de 55% en 60% gehouden te worden. Indien dit niet zo is kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele krip of uitzetting van dit natuurlijk product.
 7. De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie van de bestelling.
 8. In geval van verzending, reizen de goederen op gevaar en voor risico van de bestemmeling tenzij anders overeengekomen.
 9. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de 7 dagen volgend op de ontvangst van de goederen, bij INCEE Bvba ingediend te worden.
 10. Alle facturen zijn betaalbaar op het adres van INCEE Bvba, Gravestraat 4, 8647 Lo-Reninge.
 11. Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper.
 12. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn de facturen van INCEE Bvba betaalbaar op 15 dagen na factuurdatum.
 13. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2% met een minimum intrestvoet van 10%.
 14. In geval van niet-betaling op de vervaldag, behoudt INCEE Bvba zich het recht om het factuurbedrag met 10% te verhogen, met een minimum van €50 ten titel van forfaitair en onherleidbaar strafbeding.
 15. De niet-betaling, zonder geldige reden, op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 16. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen na te komen, kan INCEE Bvba overgaan tot de ontbinding van de verkoop, onverminderd de rechten van INCEE Bvba op alle schadevergoedingen en interesten.
 17. Indien het vertrouwen van INCEE Bvba in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen, en/of onmogelijk maken, behoudt INCEE Bvba zich het recht om zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt INCEE Bvba zich het recht om de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van INCEE Bvba op alle schadevergoedingen en intresten.
 18. Eigendomsvoorbehoud: De goederen blijven eigendom van INCEE Bvba tot volledige betaling van de factuur. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven door INCEE Bvba verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 19. In geval de koper de aan INCEE Bvba toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan INCEE Bvba ten titel van pand alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.
 20. INCEE Bvba behoudt zich het recht om de vervaardigde producten te labelen met zijn merknaam en bijhorend logo. Aangebrachte labels mogen niet verwijderd, aangepast of gekopieerd worden.
 21. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
 22. In geval van betwisting, is naar de keuze van INCEE Bvba enkel de rechtbank van Ieper bevoegd.
 23. INCEE Bvba behoudt zich ten allen tijde het recht tot aanpassing van de genoemde verkoopsvoorwaarden.

 

Conditions de vente générales

 1. Pour engager INCEE Bvba, toute commande doit avoir été faite par écrit par l’acheteur et doit avoir été confirmée par écrit par INCEE Bvba.
 2. INCEE Bvba prend toutes ses dispositions pour respecter les délais de livraison – définis ensemble avec l’acheteur lors de la commande – confirmés et n’accepte aucune pénalité de retard.
 3. Pour un bon résultat final, nous recommandons que l'ouverture soit parfaitement lisse et perpendiculaire au fer forgé à placer. Lors de la mesure, nous prenons en compte la plus petite taille. L'étanchéité des fentes et des fissures ne fait pas partie de notre tâche.
 4. Toute rayure (revêtement, verre, miroir) doit être signalée par écrit immédiatement (dans les 24 heures) après le placement. Les rayures doivent être clairement visibles à une distance de deux mètres afin d'être tenu responsable.
 5. INCEE Bvba ne peut être tenu responsable si les menuiseries extérieures en fer forgé ne sont pas conformes aux normes EPB en vigueur et que la valeur U n'est pas atteinte. Les profilés en fer forgé ne sont pas interrompus thermiquement et sont toujours mentionnés lors de la vente.
 6. Lors de l'utilisation de produits en bois naturel, le taux d'humidité dans la maison doit être maintenu entre 55% et 60%. Si ce n'est pas le cas, nous ne pouvons être tenus responsables des fissures ou des expulsions de ce produit naturel.
 7. Le retard dans la livraison ne peut, en aucun cas, donner lieu à l’annulation de la commande.
 8. En cas d’expédition, les marchandises sont expédiées aux risques et périls du destinataire sauf stipulation contraire.
 9. Toute réclamation pour être valable, doit être faite par écrit à INCEE Bvba au plus tard dans les 7 jours qui suivent la réception de la marchandise.
 10. Toutes les factures sont payables à l’adresse de INCEE Bvba, Gravestraat 4, 8647 Lo-Reninge.
 11. Le risque de change est à charge de l’acheteur.
 12. Sauf stipulation contraire et écrite, les factures de INCEE Bvba sont payables à 15 jours date de facture.
 13. Toute somme non payée à l’écheance porte de plein droit et sans mise en demeure intérêt au taux d’intérêt légal belge majoré de 2% avec un taux d’intérêt de 10% au minimum.
 14. En cas de non-paiement d’une facture à son échéance, INCEE Bvba se réserve le droit d’augmenter son montant de 10% avec un minimum de €50 à titre d’indemnité forfaitaire et irréductible.
 15. Le non-paiement d’une seule facture à son échéance, sans raison valable rend exigible de plein droit le solde du sur toutes les autres factures, même non échues.
 16. En cas d’inexécution par l’acheteur de ses obligations, INCEE Bvba peut procéder à la résolution de la vente et ce sans préjudice de ses droits à dommages et intérêts.
 17. S’il apparaît à INCEE Bvba que le crédit de l’acheteur se détériore, notamment s’il y a des mesures d’exécution judiciaire prises contre l’acheteur et/ou en cas d’évenements qui mettent en question la bonne exécution des engagements pris ou la rendent impossible, INCEE Bvba se réserve le droit, même si les marchandises ont déjà été totalement ou partiellement expédiées, de suspendre totalement ou partiellement la commande et d’exiger les garanties nécessaires. En cas de refus de l’acheteur, nous nous réservons le droit d’annuler entièrement ou partiellement la commande. Tout ceci sans préjudice de nos droits à tous dommages et intérêts.
 18. Clause de reserve de propriété: INCEE Bvba se réserve la propriété des marchandises jusqu’au complet paiement. Les rieques sont à charge de l’acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente.
 19. En cas de revente des marchandises, même transformées, appartenant à INCEE Bvba, l’acheteur nous cède des à présent, à titre de gage, toutes les créances résultant de leur revente.
 20. INCEE Bvba se réserve le droit d’appliquer le nom et l’insigne de sa marque sur les produits fabriqués. Tout label appliqué ne peut pas être énlevé, copié ou modifié.
 21. Le fait de tirer et/ou d’accepter des traites ou d’autres document négociables, n’opère aucune novation de créance et ne déroge pas aux présentes conditions de vente.
 22. En cas de contestation, le Tribunal de Ypres est à choix de INCEE Bvba seul compétent.
 23. INCEE Bvba se réserve à tout moment le droit d’adapter les presentes conditions de vente générales

 

General terms of sale

 1. In order to commit INCEE Bvba, every order must be submitted in written form by the client and confirmed in written form by INCEE Bvba.
 2. INCEE Bvba takes all necessary steps in order to respect the terms of delivery and does not accept any delay penalties.
 3. For a good end result, we recommend that the opening be perfectly smooth and perpendicular to the wrought iron to be placed. When measuring, we take into account the smallest size. The sealing of cracks and crevices is not part of our task.
 4. Any scratches (coating, glass, mirror) must be reported in writing immediately (within 24 hours) after placement. The scratches must be clearly visible from a distance of two meters in order to be held responsible.
 5. INCEE Bvba cannot be held responsible if wrought iron exterior joinery does not comply with the current EPB standards and the U-value is not achieved. The wrought iron profiles are not interrupted thermally and is always mentioned when selling.
 6. When using natural wood products, the humidity level in the home should be kept between 55% and 60%. If this is not the case, we can not be held responsible for any cracks or expulsions of this natural product.
 7. A delay in the delivery may not in any case lead to a cancellation of the order.
 8. In case of expedition, the goods are dispatched at the own risks of the consignee in the absence of any express written provision to the contrary.
 9. In order to be valid, any complaint must be made in writing to INCEE Bvba, at the latest within the 7 days following receipt of the goods.
 10. All the invoices are to be paid at INCEE Bvba domicile, Gravestraat 4, 8647 Lo-Reninge.
 11. The risk of change is chargeable to the buyer.
 12. In the absence of any express written provision to the contrary, all invoices are payable 15 days date of invoice.
 13. Any amount unpaid on the due date shall, automatically and without prior notice, bear interest at a rate of 2% above the Belgian legal interest rate, with a minimum interest rate of 10%.
 14. We reserve the right to increase by 10% the amount of any invoice unpaid on the due date. The minimum amount of such increase shall be the lump sum of €50.
 15. Should an invoice remain unpaid on the due date, without any acceptable reason, all invoices shall immediately become due for payment, regardless of their original date of maturity.
 16. Should the buyer fail to honour his engagements, INCEE Bvba may proceed to the cancellation of the contract. Such action shall in no way limit or prejudice the rights of INCEE Bvba to claim damages.
 17. If in the opinion of INCEE Bvba, there is a deterioration in the creditworthiness of the buyer on account of measures of judicial execution against the buyer and/or other negative demonstrable events, INCEE Bvba reserves the right to suspend all or part of any contracts in operation and to ask the buyer to provide such guarantees as INCEE Bvba may deem proper to ensure the fulfilment by the buyer of his engagements under the contract. Such request may be made before or after the delivery of all or part of any order. Should the buyer fail to meet any reasonable demand for such a guarantee, INCEE Bvba shall have the right to cancel all or part of any contracts in operation. Such action shall not in any way limit or prejudice the other rights of INCEE Bvba for damages and interests.
 18. Reservation of property: Until payment in full to INCEE Bvba for the goods, the goods shall remain in property of INCEE Bvba. Notwithstanding the foregoing, the risk in the goods and all liability to third parties in respect thereof shall pass to the buyer on delivery.
 19. The buyer may sell the goods in the normal course of his business but on condition that the buyer, in a fiduciary capacity as bailee of the goods, and fors o long as he has not fully discharged his debt to INCEE Bvba, shall hold and pursue claims for the proceeds of their sale equal to the price of the goods for and on behalf of INCEE Bvba.
 20. INCEE Bvba reserves the right to apply the name and the logo of its brand on the manifactured goods. Labels may never be removed, copied nor modified.
 21. The conditions of this contract shall not be modified in any way by the drawing or acceptance of a bill of exchange or by any other arrangement, nor shall any such act constitute a novation.
 22. Disputes arising out of this contract shall at the discretion of INCEE Bvba be referred to the Court of Ieper.
 23. INCEE Bvba reserves at all time the right to modify the present general terms of sale.